چهارشنبه
۱۳۹۹
مهر
۲
 

ورود به سیستم سما

تعاریف PDF چاپ نامه الکترونیک

 

اين آئين نامه ، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشي مصوب حاكم بر آموزش عالي در مقاطع كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته كه با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي موسسات آموزش عالي و به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي تدوين يافته است. ليكن آنچه در نيل به اين هدفها اهميت بسيار دارد، نحوه اجرا و بكار بستن دقيق ضوابطي است كه در آئين نامه پيش بيني شده است و اين مقصود فقط با هماهنگي مسئولان اجرائي موسسات آموزش عالي و همكاري استادان و دانشجويان متعهد حاصل خواهد شد.

1- در اين آئين نامه تنها به ذكر اصول اكتفا شده است. آنجا كه ساكت است تصميم گيري به عهده شوراي آموزش دانشگاه است لكن تغيير اصول و يا تفسيري مغاير با اصول آيين نامه مجاز نيست و اگر ابهامي در عبارات مشاهده شده رفع آن به عهده كميسيون تدوين آيين نامه هاي شوراي عالي برنامه ريزي است.

2- مسئوليت اجراي اين آئين نامه بعهده دانشگاه و موسسات آموزش عالي اعم از دانشگاه ها، مجتمع هاي دانشگاهي، مراكزآموزش عالي، دانشكده ها و ديگر انواع واحد هاي آموزش عالي وابسته و تابع وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري است.

3- مسئولان اجرايي، اساتيد راهنما، مدرسان و دانشجويان ملزم به رعايت و اجراي اين آئين نامه هستند و هر عملي كه خلاف آئين نامه در جايي صورت گيرد از درجه اعتبار ساقط و آن عمل خلاف به هيچ وجه در جاهاي ديگر قابل استناد نخواهد بود.

4-   لازم است دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دانشجويان را از آغاز تحصيل با مواد اين آئين نامه آشنا سازند و بهنگام نام نويسي در نخستين نيم سال تحصيلي اهم مواد آن را در اختيار دانشجويان قرار دهند.

5-    موسسات آموزش عالي موظفند با تعيين استاد راهنما دانشجويا را در انتخاب واحد هاي درسي و آشنايي كامل با اصول اين آئين نامه ياري دهند و ترتيبي برقرار كنند كه انتخاب دروس دانشجويان حتما با مشورت و تائيد استاد راهنما صورت گيرد و استادان راهنما موظفند نكاتي را كه بهبود وضع تحصيلي و كشف ذوق علمي دانشجويان را در بر دارد به آنها تذكر دهند.

تعاريف


- دانشگاه

به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشي، روزانه و شبانه دولتي و غير دولتي «دانشگاه» گفته مي شود.

- گروه آموزشي

گروه آموزشي واحدي از يك دانشكده يا دانشگاه است، كه در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعاليت دارد. مانند گروه رياضي،  گروه صنايع و نظاير آن.

- دوره

منظور از دوره در نظام آموزش عالي، مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و دريك رشته خاص تحصيل مي كند و در آن رشته فارغ التحصيل مي شود. مانند دوره كارداني، دوره كارشناسي و...

- رشته

رشته يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر، تربيت معلم و علمي - كاربردي) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي انجامد. دروس مشترك در دو رشته متفاوت نبايد از 30 درصد واحدها در هر دو رشته تجاوز كند.

- گرايش

هريك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش ناميده مي شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از 30 درصد كل واحدها بيشتر باشد.

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

به اطلاع دانشجویانی که قصد انتخاب استاد راهنما را دارند مي‌رساند:

قبل از انتخاب استاد راهنما الزاماً به واحد تحصيلات تكميلي موسسه مراجعه نمايند.

 

تحصیلات تکمیلی

25 فروردین 1399

 

قابل توجه دانشجويان ارشد

قابل توجه دانشجویان كارشناسي ارشد
آخرين زمان جهت دفاع از پايان‌نامه 13 خرداد 1399 مي‌باشد .

«تحصيلات تكميلي»

 

تبریز-اتوبان پاسداران-روبروی شهرک استانداری-کوی سپهر صادرات-قطعه 398 کدپستی: 5158915515 تلفن/فاکس: 04133316992
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی الغدیر می‌باشد
No. 398, Sepehr Lane, Standard Street, Valiasr 2, Tabriz-IRAN- Postal code: 5158915515 Phone Number: +98 41 3331 3429