شنبه
۱۴۰۳
ارديبهشت
۲۹
 

ورود به سیستم سما

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی PDF چاپ نامه الکترونیک
شماره ثبت تهيه كننده عنوان
11000 مصطفی زارعی بررسي رابطه بین برخی از ابزارهای نظارتی راهبردی شرکتی و معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
11001 علي رضا معطوفي بررسي عوامل موثر بر مشاركت در بازار سرمايه ايران
11010 سيد حسين ساداتي خادر رابطه بين دانش مالي و مشاركت افراد در بازار سرمايه ايران
11016 بزرگمهر خاندوزي بررسي رابطه بين سودآوري شركت ها با ميزان سود تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11017 رسول نوروزي بررسي رابطه بين ارزش هاي كليدي شركت و تصميم گيري يرمايه گذاران در بورس اوراق بهدار تهران
11019 علي ايماني توران پشتي رابطه بين راهبرد بازار يابي،عوامل محيطيو عملكرد شركت هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران
11031 ليلا هوشمند نژاد بررسي تاثير فناوري ارتباطات و اطلاعات بر حجم مبادلات سهام
11033 مهدي زكي پور بررسي رابطه بين اندازه با ريسك و بازده پرتفوي
11035 علي طهباز هندي بررسي تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك صنعت
11037 مسعود تيغ تيز شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ريسك عملياتي بانكداري الكترونيكي در بانك مسكن
11044 كيومرث غلاميان بررسي رابطه قيمت نفت با تغييرات قيمت و بازدهي سهام شركتهاي نفتي (فرآورده هاي نفتي،مواد شيميايي و لاستيك و پلاستيك) در بورس اوراق بهادار تهران
11060 افشين محب نيا همداني بررسي ارتباط بين اخبار سياسي با شاخص هاي نوسان قيمت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
11062 مرضيه اتراكي بررسي ارتباط بين سهم بازار و سود آوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11065 محمد علي باقري بررسي تاثير استراتژيهاي سنجش موقعيت بازار و گلچيني سهام بر بازده پرتفوي در بورس اوراق بهادار تهران
11071 آرش عظيمي بررسي تاثيرقابليتهاي بازيابي و عمليات، استراتژي تنوع محصول و بين المللي بر عملكرد مالي شركت ها (مورد مطالعه: شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)
11079 حسين نوروزي بررسي اثر گذاري عوامل ترغيب مردم به سپره گذاري در بانك ها ( مطالعه موردي شعب بانك كشاورزي شهر تبريز )
11080 جمال محمد شيلان بررسي تاثير روش هاي مختلف تامين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس، بر بازده سهام آنها
11083 مهسا کرمانیان بررسی مقایسه ای عملکرد مالی شرکت ها قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران
11092 شیما کردبچه ارزیابی رابطه بین عوامل حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11103 مهدیه بهاری بررسی تاثیر ساختار مالکیت، اندازه شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی بر انواع مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11106 الناز نادرعلی شناسایی و بررسی عوامل موثر بر سرعت انتشار گزارش های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنایع غذایی و آشامیدنی و قند و شکر)
11114 اژدر ملکی بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر بازده سهام و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11116 سید رضا موسوی بررسی رابطه بین پایداری محیطی و عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
11121 یعقوب عزتی بابی بررسی اولویت ابعاد اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری الکترونیک در بانکهای دولتی و خصوصی استان اردبیل
11123 سوریه کریمی هرینی بررسی رابطه بین میزان رقابت در بازار محصول شرکت و ساختارهای حاکمیت شرکتی
11128 صمد زیرک مرادلو بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر رضایت مشتری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی شهرستان اردبیل)
11134 مریم محمدزاده شادمهری بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سود هر سهم (با توجه به مقایسه 5 صنعت معرفی شده در بورس اوراق بهادار تهران)
11141 ماهرخ آذرنیاء شاهگلی بررسی تطبیقی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک های دولتی و خصوصی شهر تبریز
11148 حسین امراهی بررسی رابطه بین یکپارچه سازی زنجیره تامین، قابلیت های رقابتی و عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران)
11149 خدیجه شهریاری نقش سرمایه فکری در عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11161 ذکیه پره خودکی بررسی ابعاد شهرت سازمانی از دیدگاه سپرده گذاران (مطالعه موردی: بانک کشاورزی تبریز)
11166 مجتبی ناظری بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تصمیم گیری های مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
11167 ناهیده محمدی تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر اثربخشی موسسات مالی (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن کلان شهر تبریز)
11168 اکرم آقاجانی نقش سرمایه فکری بر ارزش افزوده سهامدار در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
11169 حبیب حسین زاده گوگجه مقایسه توانایی مدل های مارکویتز و ارزش در معرض خطر در انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11170 مریم جعفری قاسم قشلاقی بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتریان (مورد مطالعه: شرکت داده گستر عصر نوین (های وب))
11173 لیلا برزگری هریس امکان سنجی تعیین ترکیب بهینه سپرده های بانک کشاورزی بر اساس برنامه ریری آرمانی
11176 حسنا بختیاری بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
11187 داداش ثقفی بررسی تاثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی و تصمیم گیری مالی بر ارزش آفرینی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
11194 حسن وحیدی راد بررسی ارتباط بین کارایی سرمایه فکری و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
11197 المیرا صادقی بررسی نقش توانمندسازی روان شناختی کارکنان در توانمندسازی مشتریان فرانوگرا مطالعه ی موردی شعب بانک ملی کلان شهر تبریز
11198 حمیده شیرمحمدی بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11199 سجاد کمری بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبردی شرکتی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11210 علی عبدی ریحان بررسی موانع و چالش های بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل شه
11216 سکینه اعلمی آسیب شناسی سیستم اعتبارسنجی مشتریان (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات ایران در شهر تبریز)
11218 علی حبیب زاده بررسی اثر کیفیت حاکمیت شرکتی بر نوع تامین مالی (انتخاب ساختار سرمایه) در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
11219 فهیمه خدایارزاده صوفیانی شناسایی عوامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری در شرکت های بورس اوراق بهادار
11222 محرم شیخ بگلو بررسی رابطه بین تغییرات نرخ ارز و معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
11223 حمیده غفارلو بررسی ارتباط بین بازده مورد انتظار و هزینه سرمایه ضمنی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
11224 سمیه عباس زاده شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات خریداران سهام در تالار بورس تبریز
11226 حسین پورتقی بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در گرایش به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: تالار بورس تبریز)
11230 ساسان حنیف نیا بررسی تاثیر استراتژی محافظه کارانه و جسورانه مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
11242 میرابراهیم ایرانی بررسی رابطه بین نوسانات جریان های نقدی ناشی از شوک های اقتصادی بر نسبت تغییرات در دارایی های نقدی و بازده غیر عادی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
11255 علی اصغر عبدی رحمانی بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر بازده سهام با تاکید بر محدودیت های مالی
11256 فریبا طاهرلو تحلیل عملکرد انواع سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی در شرکت بیمه پاسارگاد
11258 پیمان میرزائی بررسی تاثیر استراتژی های متنوع سازی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11262 افسانه باقی نیری اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش برند شرکت محور
11268 سمانه علی بیگلو بررسی تأثیر سطح تجدید ارائه صورتهای مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11274 فرزاد بخشعلی نژاد بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر کارائی شرکت های کوچک و متوسط فعال ماکو با روش معادلات ساختاری
11280 رقیه حسین زاده قونسولکندی بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه(با مدل CAPM) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11281 رحیم نادری هریس بررسی ویژگی های غیرمالی موثر بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
11287 رستم ناصری ممقانی بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان منتخب بر عملکرد بخش مالی و بخش صنعتی بازار سهام ایران
11288 نسیمه شیخ بستان اباد بررسی تاثیر اختیاری بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11290 پروانه ثمودی نژاد تعیین کننده های کاربرد معیارهای مبتنی بر ارزش در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
11293 نوشین پورقلی زنگلانی بررسی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت بازار سهام با رویکرد فازی
11306 عاطفه صفری بررسی رابطه ی میان بازاریابی و وفاداری مشتریان، مورد مطالعه: بانک ملی شعب تبریز
11311 فرزانه محمدمرادی بررسی تأثیر مثبت استراتژی تنوع گرایی بر عملکرد اجتماعی شرکت: شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران
11312 سمیرا معرفت بررسی تطبیقی عوامل موثر بر سودآوری شرکتهای فعال در صنایع بیمه و بانکداری
11318 علی اصغر بخششی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود سهام و مخارج سرمایهای در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
11324 آرش آزاد بررسی تاثیر کارایی سرمایه گذاری و ساختار سرمایه بر عملکرد اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11327 نگار سلامی کرکج تاثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه
11328 فریبا علی نژاد شناسایی برخی از عوامل موثر بر هموارسازی سود سهام
11341 فرانک علی پور بررسی اثرات متقابل سرریز تلاطم بین بازده قیمتی بازار جهانی طلا و بورس اوراق بهادار تهران و تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از مدل های GARCH
11360 امیر فاتح تاثیر تامین مالی توسط صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی)
11361 پریسا امید بررسی تاثیر غیرخطی رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران
11362 سمیره شهابی بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد مالی با نقش تعدیل کننده ساختار مالکیت شرکت( مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
11363 مریم عیوضی بررسی تأثیر کسب اطلاعات بر رفتار تجاری سرمایه گذااران در بازار بورس با تاکید بر نقش تعدیل گر ویژگی های شخصیتی سرمایه گذار( مطالعه موردی: بازار بورس تبریز)
11369 نویده باحجب عباسعلی پور بررسی تاثیر روابط خانوادگی بر کاربرد حسابداری مدیریت: شواهدی از شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی تبریز
11370 فاطمه محیا کاظم نژاد تأثیر عملکرد مالی، ساختار سرمایه و برخی عوامل اقتصاد کلان بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11371 فائزه کاظم نژاد بررسی تأثیر اعتبار تجاری بر بازده سهام و رشد فروش با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

اطلاعیه امور فرهنگی

به اطلاع می‌رساند دفتر مشاوره مؤسسه هر هفته سه‌شنبه‌ها از ساعت 10:30 لغایت 12:30 فعال و آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانشجویان عزیز می‌باشد.

«امور فرهنگی موسسه»

 

قابل توجه ورودی جدید کارشناسی

ضمن تبریک قبولی، به اطلاع می‌رساند مدارک لازم جهت ثبت‌نام در مقطع کارشناسی به شرح زیر می‌باشد:


۱- مراجعه به سامانه emt.medu.ir و تکمیل فرم های ثبت درخواست تاییدیه تحصیلی و سوابق تحصیلی سه سال آخر متوسطه و اخذ کد رهگیری از سامانه فوق

۲- مدارک تحصیلی دوره دیپلم و دو سال ماقبل آن

۳- کارنامه کل دانش آموز

۴- اصل شناسنامه، کارت ملی و کپی آنها

۵- شش قطعه عکس تمام رخ

۶- مدرک نظام وظیفه برای آقایان


جهت دانلود دستورالعمل ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری 1402 سازمان سنجش اینجا کلیک کنید.

جهت ورود به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید.

 

اطلاعیه کارنامه سلامت

قابل توجه دانشجویان عزیز

براساس بخشنامه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تمامی دانشجویان موظف‌اند از طریق سامانه سجاد جهت تکمیل فرم کارنامه سلامت روان اقدام نمایند.

لطفاً در اسرع وقت اقدام نمایید.


جهت مشاهده به سامانه امور دانشجویان (سجاد) اینجا کلیک کنید.

 

«دفتر مشاوره و سلامت موسسه»

 

تبریز-اتوبان پاسداران-روبروی شهرک استانداری-کوی سپهر صادرات-قطعه 398 کدپستی: 5158915515 تلفن: 04133120113 فاکس: 04133120119
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی الغدیر می‌باشد
No. 398, Sepehr Lane, Standard Street, Valiasr 2, Tabriz-IRAN- Postal code: 5158915515 Phone Number: +98 41 3312 0113