کارگاه کامپیوتر چاپ

کارگاه کامپیوتر دانشگاه الغدیر به صورت مجزا از سایت کامپیوتری برای برگزاری کلاس ها و کارگاه های کامپیوتر با      نرم افزارهای تخصصی برای رشته های مختلف آماده شده است.