تعاریف چاپ

 

اين آئين نامه ، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشي مصوب حاكم بر آموزش عالي در مقاطع كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته كه با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي موسسات آموزش عالي و به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي تدوين يافته است. ليكن آنچه در نيل به اين هدفها اهميت بسيار دارد، نحوه اجرا و بكار بستن دقيق ضوابطي است كه در آئين نامه پيش بيني شده است و اين مقصود فقط با هماهنگي مسئولان اجرائي موسسات آموزش عالي و همكاري استادان و دانشجويان متعهد حاصل خواهد شد.

1- در اين آئين نامه تنها به ذكر اصول اكتفا شده است. آنجا كه ساكت است تصميم گيري به عهده شوراي آموزش دانشگاه است لكن تغيير اصول و يا تفسيري مغاير با اصول آيين نامه مجاز نيست و اگر ابهامي در عبارات مشاهده شده رفع آن به عهده كميسيون تدوين آيين نامه هاي شوراي عالي برنامه ريزي است.

2- مسئوليت اجراي اين آئين نامه بعهده دانشگاه و موسسات آموزش عالي اعم از دانشگاه ها، مجتمع هاي دانشگاهي، مراكزآموزش عالي، دانشكده ها و ديگر انواع واحد هاي آموزش عالي وابسته و تابع وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري است.

3- مسئولان اجرايي، اساتيد راهنما، مدرسان و دانشجويان ملزم به رعايت و اجراي اين آئين نامه هستند و هر عملي كه خلاف آئين نامه در جايي صورت گيرد از درجه اعتبار ساقط و آن عمل خلاف به هيچ وجه در جاهاي ديگر قابل استناد نخواهد بود.

4-   لازم است دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دانشجويان را از آغاز تحصيل با مواد اين آئين نامه آشنا سازند و بهنگام نام نويسي در نخستين نيم سال تحصيلي اهم مواد آن را در اختيار دانشجويان قرار دهند.

5-    موسسات آموزش عالي موظفند با تعيين استاد راهنما دانشجويا را در انتخاب واحد هاي درسي و آشنايي كامل با اصول اين آئين نامه ياري دهند و ترتيبي برقرار كنند كه انتخاب دروس دانشجويان حتما با مشورت و تائيد استاد راهنما صورت گيرد و استادان راهنما موظفند نكاتي را كه بهبود وضع تحصيلي و كشف ذوق علمي دانشجويان را در بر دارد به آنها تذكر دهند.

تعاريف


- دانشگاه

به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشي، روزانه و شبانه دولتي و غير دولتي «دانشگاه» گفته مي شود.

- گروه آموزشي

گروه آموزشي واحدي از يك دانشكده يا دانشگاه است، كه در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعاليت دارد. مانند گروه رياضي،  گروه صنايع و نظاير آن.

- دوره

منظور از دوره در نظام آموزش عالي، مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و دريك رشته خاص تحصيل مي كند و در آن رشته فارغ التحصيل مي شود. مانند دوره كارداني، دوره كارشناسي و...

- رشته

رشته يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر، تربيت معلم و علمي - كاربردي) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي انجامد. دروس مشترك در دو رشته متفاوت نبايد از 30 درصد واحدها در هر دو رشته تجاوز كند.

- گرايش

هريك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش ناميده مي شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از 30 درصد كل واحدها بيشتر باشد.