مرخصي,انصراف و انتقال چاپ

 

مرخصي تحصيلي , انصراف از تحصيل و انتقال

- مرخصي تحصيلي

دانشجو مي تواند درهر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره: مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.

تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم گردد.

تبصره: اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي، موافقت يا عدم موافقت بادرخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ نمايد.

- انصراف از تحصيل

ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشكده محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.

تبصره: در موارد استثنائي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آنرا حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشكده ارائه دهد درصورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد اين دانشجو مجاز است فقط براي يكبار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر ميشود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1: دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده عمل كند.

تبصره 2: تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط مربوط است.

انتقال
- تعريف انتقال
انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

انتقال دانشجو به هريك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير:

1- شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو،‌به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

2- معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.

3- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأييد مراجع ذيربط.

تبصره 1: هريك از موارد دراين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2: براي كارمندان رسمي و پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است. و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.

تبصره 3: در موارد استثنائي كه دانشگاه تشخيص ميدهد، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و شوهر او نيز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان (محل تحصيل شوهر) موجود نباشد، شوهر او مي تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4: به منظور توزيع دانشجويان انتقالي به تهران و جلوگيري از سرگرداني آنان درتعيين محل تحصيل، كميته اي در معاونت دانشجويي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نام كميته انتقال تشكيل ميشود. اين كميته مي تواند براي پذيرش دانشجوي انتقالي درهريك از دانشگاههاي تهران، سهميه تعيين كرده و دانشجويان انتقالي را مطابق سهميه جايابي كند.

انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر دريك رشته و دريك مقطع به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد بلامانع است.

انتقال از دوره هاي شبانه و روزانه، از دانشگاه پيام نور به دانشگاههاي حضوري (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبدأ و مقصد بلامانع است.

- دانشجوي ميهمان
در مواردي كه دانشجو به طور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد ميتواند با موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان به طور موقت براي مدت معين محل تحصيل خودرا تغيير دهد.

مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط براين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تك درس بانظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني يا دو نيمسال در دوره در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است. از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.

تبصره: انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايد بااطلاع گروه آموزشي دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه مي گذراند، عينا در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت ميشود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهدشد.

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادرمي شود.